สาขาทันตกรรม
บทคัดย่องานประกวดนำเสนอวิจัยกระทรวงสาธารณสุข
ปีเดือนวัน ชื่อ-สกุลผู้วิจัย เรื่อง
2556/9/11 พัชรินทร์ กล้าพิทักษ์ และคณะ ผลการประยุกต์ใช้ต้นแบบงานทันตกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางแก อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน [pdf]
2556/9/11 ลาวันย์ ทิสะเส , สนทนา มูลสาร กอดรัดจับด้วยรัก [pdf]
2556/9/11 กาญจนา บุญเหลือ การให้การรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยโรคทางระบบ [pdf]
2556/9/11 เดือน โพธิ์คำ การศึกษาความรู้และทัศนคติของผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม ด้านการรักษาทางทันตกรรม อำเภอโนนสุวรรณ ปี 2556 [pdf]
2556/9/11 สุวิทย์ สิงห์ศร และคณะ การศึกษาความหนาของสันปีกกระดูกสะโพก [pdf]
2556/9/11 อำพร ชาญประโคน การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพด้วยแบบสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากและพฤติกรรมในเด็ก 3 ปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกขมิ้น [pdf]
2556/9/11 เอมอร เสนานุฤทธิ์ การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2555 [pdf]
2556/9/11 ประสิทธิ์ คุณแสนใส และคุณะ การส่งเสริมการพัฒนาการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในเด็กปฐมวัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี [pdf]
2556/9/11 มิตธิลา แสงเพชร ส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและวัยเจริญพันธุ์ โดยเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) [pdf]
2556/9/11 จงดี กมลนาคินทร์, สุมนทา ปราบเสียง เปรียบเทียบอัตราการเกิดฟันผุระหว่างเด็กที่ได้รับและเด็กที่ไม่ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิชของเด็กที่มารับบริการที่คลินิกเด็กดี โรงพยาบาลขุนหญ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2556 [pdf]
2556/9/11 วรรณพร ศิริวัฒนชาติ และคุณะ การรักษาการบาดเจ็บของระบบท่อน้ำตาด้วยการใช้ท่อโพลีเอทีลีน [pdf]
2556/9/11 ศิโรรัฐปค์ ทองลือ การจัดบริการทันตกรรมในผู้ป่วยติดเชื้อ เอชไอวี โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ [pdf]