ถิ่นมวยดัง ไก่ย่างรสดี มากมีผ้าไหม หลากหลายวัฒนธรรม ธรรมชาติเลิศล้ำเขื่อนห้วยยางและทุ่งกระเต็น

ระบบสารสนเทศ สสอ.-สสจ.

· ระบบคลังข้อมูล:สสอ.หนองกี่
· ทะเบียนประชุม อบรม
· ปฏิทินการปฏิบัติงาน
· ระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์(สสจ.)
· MISBRO ||  MISBRO2
· แพทย์แผนไทย
· รง.506 Online
· ระบบ E Document
· ความครอบคลุมสิทธิ UC
· Webmenager
· Claimcenter.
· ระบบฯแรงงานต่างด้าว.สสจ.บร.
· Drug Catalouge
· Drug 24

ระบบสารสนเทศ เขต-กระทรวง

เขตนครชัยบุรินทร์
· รง.เกณฑ์ศักยภาพปฐมภูมิ
· เป้าหมาย WECANDO
· ตรวจสอบข้อมูลตัวชี้วัดจากฐานข้อมูล
· รายงาน นสค.เขตฯ 9
สป.สช.
· รง.ตรวจสอบ OPPP
· บริการออนไลน์
· ตรวจสอบสิทธิ์ประชากร
· กองทุนตำบล
· รง.การใช้จ่ายงบค่าเสื่อม
· OP/PP Individual Data
· Korat NHSO Webboard
· Datacenter NHSO
กระทรวงสาธารณสุข
· รง.มาตรการประหยัดพลังงาน
· รง.ตรวจสอบ 21 แฟ้ม(สนย)
· รง.ยาเสพติด(บสต.)
· ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ
· E-mail ภาครัฐ
· EGP:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
· การกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์
ภาครัฐ-เอกชน อื่นๆ
· ตรวจสอบรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์
· ตรวจสอบทะเบียนเลือกตั้ง

วัฒนธรรมองค์กร สสอ.หนองกี่ “MOPH BR”

4a37665aa75968ac89521073d93aa1df.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

01/05/2561 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกี่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลุงขี้หนู อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (รายละเอียด)
01/05/2561 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกี่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ทำความสะอาด) จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (รายละเอียด)

แบบฟอร์มต่างๆ

งานสารบรรณ
ตัวอย่างหนังสือราชการ
แบบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หลักฐาน
แบบฟอร์มจัดทำ EGP (ช่วง EGP ล่ม)
งานพัฒนายุทธศาสตร์
แบบฟอร์มเสนอแผนงบลงทุน(ค่าเสื่อม) UC_2557
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบใบลากิจ พักผ่อน ป่วย คลอดบุตร
แบบขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แบบประเมินตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรม
แบบสอบถามแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจ และความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรสุขภาพ

MOPH Programs

HOSxP_PCU_Full_Setup_3.56.8.7 part1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
OP/PP
โปรแกรม OP/PP NHSO V1.4
โปรแกรม SQLyog (นำเข้าฐานข้อมูล)
ฐานข้อมูลโปรแกรม OP/PP NHSO V1.4
วิธีติดตั้งโปรแกรม OP/PP NHSO V1.4
ระบบข้อมูล 21-43 แฟ้ม
แนวทางมาตรฐาน การบันทึก การให้รหัส การส่งข้อมูล43 แฟ้ม
www.thcc.or.th
ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
หน้าหลัก
ICD10-TM Online รหัสชันสูตร
รหัสผ่าตัดและหัตถการ
รหัสมาตรฐานด้านยา
รหัสกิจกรรการให้บริการปฐมภูมิในชุมชน
รหัสเครื่องมือแพทย์
รหัสผู้พิการ(ICF)
รหัสสิทธิการรักษาพยาบาล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

03fa2f09be88403bc4b29a9a2220d6bd.gif
02940

งานนิติการ ประเมินความโปร่งใสภาครัฐปี 2562 (ITA)

1. มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกี่ (รายละเอียด)
2. ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่(รายละเอียด)
3. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562(รายละเอียด)
4. วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561(รายละเอียด)
5. แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560(รายละเอียด)
6. แบบแสดงความบริสุทธิ์ในในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน(รายละเอียด)
7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA) ปี 2562(Download)
8. แผนการจัดหาพัสดุปี 2562(รายละเอียด)
9. กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง(รายละเอียด)
10. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(รายละเอียด)
11. แบบสรุปการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1)(รายละเอียด)
12. ราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง(รายละเอียด)
13. แนวปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(E-government Procurement :e-GP)(รายละเอียด)
14. แนวทางการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.หนองกี่(รายละเอียด)
15. คำสั่งแต่งตั้ง หน.เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วย(รายละเอียด)
16. ระเบียบ/ประกาศ และการควบคุม กำกับ สอบทาน การจัดซื้อจัดจ้าง(รายละเอียด)
17. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Website ของ สสอ.หนองกี่(รายละเอียด)
18. ประกาศอำเภอหนองกี่ ผลผู้ชนะการคัดเลือกจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง(รายละเอียด)

ผู้บริหาร


นายขาล สอนฤทธิ์
สาธารณสุขอำเภอหนองกี่

กฏหมาย-ระเบียบ

ระเบียบารเงิน
· การจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข
กลุ่มงานิติการ
· ระเบียบเงินบำรุง
· การมอบอำนาจของ สป.สธ.
· กฎหมายการบริหารราชการ
· ประมวลกฎหมาย
· จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม
· รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
กลุ่มงานบริหารบุคคล สธ.
· ข้าราชการ
· พนักงานราชการ
· ลูกจ้างประจำ
· ลูกจ้างชั่วคราว
· พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
· มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พกส.


| หน้าหลัก || สมาชิก || กระดานข่าว || ดาวน์โหลด || เวบลิงค์ || ติดต่อเรา |
กระทรวง
สาธารณสุข
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนภูมิภาค
 • moph download
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
 • สสจ.บุรีรัมย์-หน้าหลัก
 • งานการเงิน
 • กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
 • กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและทันตฯ
 • กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 • กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 • กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 • กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ สสจ.บร.
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ + โรงพยาบาลชุมชน
 • อ.นาโพธิ์ [สสอ,รพ]
 • อ.บ้านด่าน [สสอ,รพ]
 • อ.หนองกี่ [สสอ,รพ]
 • อ.ประโคนชัย [สสอ,รพ]
 • อ.บ้านใหม่ฯ[สสอ,รพ]
 • อ.ห้วยราช [สสอ,รพ]
 • อ.นางรอง [สสอ,รพ]
 • อ.บ้านกรวด [สสอ,รพ]
 • อ.พุทไธสง [สสอ,รพ]
 • อ.กระสัง [สสอ,รพ]
 • อ.ชำนิ [สสอ,รพ]
 • อ.เฉลิมพระเกียรติ [สสอ,รพ]
 • อ.คูเมือง [สสอ,รพ]
 • อ.เมืองบุรีรัมย์ [สสอ,รพ]
 • อ.โนนสุวรรณ [สสอ,รพ.]
 • อ.ละหานทราย [สสอ,รพ]
 • อ.แคนดง [สสอ,รพ]
 • อ.ลำปลายมาศ [สสอ,รพ]
 • อ.ปะคำ [สสอ,รพ]
 • อ.โนนดินแดง [สสอ,รพ]
 • อ.สตึก [สสอ,รพ]
 • อ.หนองหงส์ [สสอ,รพ]
 • อ.พลับพลาช้ย [สสอ,รพ]
 • หน่วยงานภายในอำเภอหนองกี่
 • กลุ่มงานเวชฯ รพ.หนองกี่
 • อบต.บุกระสัง
 • เทศบาลหนองกี่
 • เทศบาลศาลเจ้าพ่อขุนศรี
 • เทศบาลดอนอะราง
 • อบต.โคกสว่าง
 • อบต.ทุ่งกระเต็น
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกี่
  ถนนราชดำริ ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210 โทร/โทรสาร 044 641 366