ถิ่นมวยดัง ไก่ย่างรสดี มากมีผ้าไหม หลากหลายวัฒนธรรม ธรรมชาติเลิศล้ำเขื่อนห้วยยางและทุ่งกระเต็น

ระบบสารสนเทศ สสอ.หนองกี่

· ระบบรายงาน(สสอ.หนองกี่)
· ทะเบียนใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
· ทะเบียนหนังสือส่งภายใน
· ทะเบียนหนังสือรับภายใน
· ทะเบียนคุมคำสั่ง
· ทะเบียนเงินกองกลาง สสอ.
· ทะเบียนเงินหมวด : 300
· ทะเบียนใช้น้ำมัน
· ทะเบียนยานพาหนะ
· ทะเบียน ขรก./พกส.,/ลูกจ้างชั่วคราว

ระบบสารสนเทศ สสอ.-สสจ.

· ระบบคลังข้อมูล:สสอ.หนองกี่
· ปฏิทินการปฏิบัติงาน
· ระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์(สสจ.)
· MISBRO
· แพทย์แผนไทย
· ระบบ E Document
· ความครอบคลุมสิทธิ UC
· Webmenager
· Claimcenter.
· ระบบฯแรงงานต่างด้าว.สสจ.บร.
· Drug Catalouge
· Drug 24
· รายงานค่าสาธารณูปโภค

ระบบสารสนเทศ เขต-กระทรวง

เขตนครชัยบุรินทร์
· รง.เกณฑ์ศักยภาพปฐมภูมิ
· เป้าหมาย WECANDO
· ตรวจสอบข้อมูลตัวชี้วัดจากฐานข้อมูล
· รายงาน นสค.เขตฯ 9
สป.สช.
· รง.ตรวจสอบ OPPP
· บริการออนไลน์
· ตรวจสอบสิทธิ์ประชากร
· กองทุนตำบล
· รง.การใช้จ่ายงบค่าเสื่อม
· OP/PP Individual Data
· Korat NHSO Webboard
· Datacenter NHSO
กระทรวงสาธารณสุข
· รง.มาตรการประหยัดพลังงาน
· รง.ตรวจสอบ 21 แฟ้ม(สนย)
· รง.ยาเสพติด(บสต.)
· ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ
· E-mail ภาครัฐ
· EGP:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
· การกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์
ภาครัฐ-เอกชน อื่นๆ
· ตรวจสอบรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์
· ตรวจสอบทะเบียนเลือกตั้ง

วัฒนธรรมองค์กร สสอ.หนองกี่ “MOPH BR”ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง ทะเบียนคุมคำสั่งต่างๆ

หนังสือรับภายใน (คลิ๊ก)
หนังสือรับภายนอก (คลิ๊ก)
หนังสือส่งภายใน (คลิ๊ก)
หนังสือส่งภายนอก (คลิ๊ก)
ทะเบียนคุมคำสั่ง (คลิ๊ก)
ทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง (คลิ๊ก)

แบบฟอร์มต่างๆ

งานสารบรรณ
ตัวอย่างหนังสือราชการ
แบบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หลักฐาน
แบบฟอร์มจัดทำ EGP (ช่วง EGP ล่ม)
งานพัฒนายุทธศาสตร์
แบบฟอร์มเสนอแผนงบลงทุน(ค่าเสื่อม) UC_2557
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบใบลากิจ พักผ่อน ป่วย คลอดบุตร
แบบขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แบบประเมินตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรม
แบบสอบถามแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจ และความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรสุขภาพ

คำสั่งปฏิบัติราชการภายใน

พ.ศ.2562 เวรรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการ ม.ค., ก.พ., มี.ค., เม.ย., พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค., พ.ย., ธ.ค.
เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการฯ ม.ค., ก.พ., มี.ค., เม.ย., พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค., พ.ย., ธ.ค.

MOPH Programs

HOSxP_PCU_Full_Setup_3.56.8.7 part1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
OP/PP
โปรแกรม OP/PP NHSO V1.4
โปรแกรม SQLyog (นำเข้าฐานข้อมูล)
ฐานข้อมูลโปรแกรม OP/PP NHSO V1.4
วิธีติดตั้งโปรแกรม OP/PP NHSO V1.4
ระบบข้อมูล 21-43 แฟ้ม
แนวทางมาตรฐาน การบันทึก การให้รหัส การส่งข้อมูล43 แฟ้ม
www.thcc.or.th
ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
หน้าหลัก
ICD10-TM Online รหัสชันสูตร
รหัสผ่าตัดและหัตถการ
รหัสมาตรฐานด้านยา
รหัสกิจกรรการให้บริการปฐมภูมิในชุมชน
รหัสเครื่องมือแพทย์
รหัสผู้พิการ(ICF)
รหัสสิทธิการรักษาพยาบาล

งานนิติการ ประเมินความโปร่งใสภาครัฐปี 2562 (ITA)

1. มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกี่ (รายละเอียด)
2. ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่(รายละเอียด)
3. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562(รายละเอียด)
4. วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561(รายละเอียด)
5. แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560(รายละเอียด)
6. แบบแสดงความบริสุทธิ์ในในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน(รายละเอียด)
7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA) ปี 2562(Download)
8. แผนการจัดหาพัสดุปี 2562(รายละเอียด)
9. กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง(รายละเอียด)
10. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(รายละเอียด)
11. แบบสรุปการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1)(รายละเอียด)
12. ราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง(รายละเอียด)
13. แนวปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(E-government Procurement :e-GP)(รายละเอียด)
14. แนวทางการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.หนองกี่(รายละเอียด)
15. คำสั่งแต่งตั้ง หน.เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วย(รายละเอียด)
16. ระเบียบ/ประกาศ และการควบคุม กำกับ สอบทาน การจัดซื้อจัดจ้าง(รายละเอียด)
17. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Website ของ สสอ.หนองกี่(รายละเอียด)
18. ประกาศอำเภอหนองกี่ ผลผู้ชนะการคัดเลือกจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง(รายละเอียด)

ประเมิน ITA ไตรมาสที่ 2 (มค.62-มีค.62)

1. โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มเด็ก 0-5 ปี(รายละเอียด)
2. การกำหนดมาตรการ กลไก และการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(รายละเอียด)
3. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน(รายละเอียด)
- ผู้บริหารหน่วยงาน(รายละเอียด)
- นโยบายของผู้บริหาร(รายละเอียด)
- โครงสร้างหน่วยงาน(รายละเอียด)
- อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง(รายละเอียด)
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH(รายละเอียด)
- ยุทธศาสตร์(รายละเอียด)
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน(รายละเอียด)
- ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560(รายละเอียด)
- จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(รายละเอียด)
4. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน(รายละเอียด)
5. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน(รายละเอียด)
6. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน(รายละเอียด)
7. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน(Download)
8. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน(รายละเอียด)
9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(รายละเอียด)
- แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา(รายละเอียด)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562(รายละเอียด)
- ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562(รายละเอียด)
- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560(รายละเอียด)
10. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน(รายละเอียด)
11. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ(รายละเอียด)
12. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)(รายละเอียด)
13. การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(รายละเอียด)
14. การกำหนดมาตรการ กลไก และการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ(รายละเอียด)
15. การรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลและการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ(รายละเอียด)
16. การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน(รายละเอียด)
17. การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน(รายละเอียด)
18. การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน(รายละเอียด)
19. การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน(รายละเอียด)
20. การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่(รายละเอียด)
21. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน(รายละเอียด)
22. การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน(รายละเอียด)
23. การประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่(รายละเอียด)
24. การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง(รายละเอียด)
25. การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง(รายละเอียด)

ผู้บริหาร


นายสนอง อรุณศรี
สาธารณสุขอำเภอหนองกี่

กฏหมาย-ระเบียบ

ระเบียบารเงิน
· การจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข
กลุ่มงานิติการ
· ระเบียบเงินบำรุง
· การมอบอำนาจของ สป.สธ.
· กฎหมายการบริหารราชการ
· ประมวลกฎหมาย
· จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม
· รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
กลุ่มงานบริหารบุคคล สธ.
· ข้าราชการ
· พนักงานราชการ
· ลูกจ้างประจำ
· ลูกจ้างชั่วคราว
· พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
· มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พกส.

สมาชิก

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

| หน้าหลัก || สมาชิก || กระดานข่าว || ดาวน์โหลด || เวบลิงค์ || ติดต่อเรา |
กระทรวง
สาธารณสุข
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนภูมิภาค
 • moph download
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
 • สสจ.บุรีรัมย์-หน้าหลัก
 • งานการเงิน
 • กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
 • กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและทันตฯ
 • กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 • กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 • กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 • กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ สสจ.บร.
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ + โรงพยาบาลชุมชน
 • อ.นาโพธิ์ [สสอ,รพ]
 • อ.บ้านด่าน [สสอ,รพ]
 • อ.หนองกี่ [สสอ,รพ]
 • อ.ประโคนชัย [สสอ,รพ]
 • อ.บ้านใหม่ฯ[สสอ,รพ]
 • อ.ห้วยราช [สสอ,รพ]
 • อ.นางรอง [สสอ,รพ]
 • อ.บ้านกรวด [สสอ,รพ]
 • อ.พุทไธสง [สสอ,รพ]
 • อ.กระสัง [สสอ,รพ]
 • อ.ชำนิ [สสอ,รพ]
 • อ.เฉลิมพระเกียรติ [สสอ,รพ]
 • อ.คูเมือง [สสอ,รพ]
 • อ.เมืองบุรีรัมย์ [สสอ,รพ]
 • อ.โนนสุวรรณ [สสอ,รพ.]
 • อ.ละหานทราย [สสอ,รพ]
 • อ.แคนดง [สสอ,รพ]
 • อ.ลำปลายมาศ [สสอ,รพ]
 • อ.ปะคำ [สสอ,รพ]
 • อ.โนนดินแดง [สสอ,รพ]
 • อ.สตึก [สสอ,รพ]
 • อ.หนองหงส์ [สสอ,รพ]
 • อ.พลับพลาช้ย [สสอ,รพ]
 • หน่วยงานภายในอำเภอหนองกี่
 • กลุ่มงานเวชฯ รพ.หนองกี่
 • อบต.บุกระสัง
 • เทศบาลหนองกี่
 • เทศบาลศาลเจ้าพ่อขุนศรี
 • เทศบาลดอนอะราง
 • อบต.โคกสว่าง
 • อบต.ทุ่งกระเต็น
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกี่
  ถนนราชดำริ ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210 โทร/โทรสาร 044 641 366