สมัชชาสุขภาพเทศบาลตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล คณะทำงาน ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
1. นายการุณ มุกสิกวงศ์ ผู้ทรงคุวุฒิ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
2. นายประพันธ์ บุญชัยสุข นายกองค์การเทศมนตรีตำบลหนองกี่ เทศบาลตำบลหนองกี่ ถนนโชคชัยเดชอุดม บร 31210
3. นายดำรงค์ จันทร์ดาเรือง รองนายกองค์การเทศมนตรีตำบลหนองกี่ เทศบาลตำบลหนองกี่ ถนนโชคชัยเดชอุดม บร 31210
4. นายธีระศักดิ์ สระแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองกี่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกี่ ถนนราชดำริ บร 31210 0 4464 1366
5. นางจันทร์เพ็ญ สิงห์วงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลหนองกี่ ถนนโชคชัยเดชอุดม บร 31210
6. นายบรรเทิง เฉียงกลาง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกี่ ถนนราชดำริ บร 31210 0 4464 1366
ภาพกิจกรรมสมัชชาสุขภาพ 2556

เครือข่ายงานบุญปลอดเหล้า
เขตเทศบาลหนองกี่

เครือข่ายงานบุญปลอดเหล้า
เขตเทศบาลหนองกี่

เครือข่ายงานบุญปลอดเหล้า
เขตเทศบาลหนองกี่

เครือข่ายงานบุญปลอดเหล้า
เขตเทศบาลหนองกี่

เครือข่ายงานบุญปลอดเหล้า
เขตเทศบาลหนองกี่

เครือข่ายงานบุญปลอดเหล้า
เขตเทศบาลหนองกี่

เครือข่ายงานบุญปลอดเหล้า
เขตเทศบาลหนองกี่

เครือข่ายงานบุญปลอดเหล้า
เขตเทศบาลหนองกี่

เครือข่ายงานบุญปลอดเหล้า
เขตเทศบาลหนองกี่

เครือข่ายงานบุญปลอดเหล้า
เขตเทศบาลหนองกี่

เครือข่ายงานบุญปลอดเหล้า
เขตเทศบาลหนองกี่

เครือข่ายงานบุญปลอดเหล้า
เขตเทศบาลหนองกี่